รักไม่ต้องการเวลา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

7/9/55

ภาคเช้า
  - ควบคุมนักเรียนเข้าแถว และทำกิจกรรมหน้าเสาธง

  - ช่วยครูคุมนักเรียนและเข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
- ควบคุมเด็กแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเที่ยง   
- ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน
- ลาคุณครู
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

6/9/55

ภาคเช้า
  - ควบคุมนักเรียนเข้าแถว และทำกิจกรรมหน้าเสาธง

  - ช่วยครูคุมนักเรียนและเข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
- ควบคุมเด็กแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเที่ยง   
- ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

5/9/55

ภาคเช้า
  - ควบคุมนักเรียนเข้าแถว และทำกิจกรรมหน้าเสาธง

  - ช่วยครูคุมนักเรียนและเข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
- ควบคุมเด็กแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเที่ยง   
- ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

4/9/55

ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถว ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เก็บเกี่ยวและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ภาคบ่าย
- ควบคุมเด็กแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเที่ยง   
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

3/9/55

ภาคเช้า
  - ควบคุมนักเรียนเข้าแถว และทำกิจกรรมหน้าเสาธง

  - ช่วยครูคุมนักเรียนและเข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
- ควบคุมเด็กแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเที่ยง   
- ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

31/8/55
ภาคเช้า 
- คุมนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวหน้าเสาธง  
- เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 2
ภาคบ่าย
- หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน 
- เข้าห้องสมุด จัดห้องสมุด
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

30/8/55

ภาคเช้า
  - ควบคุมนักเรียนเข้าแถว และทำกิจกรรมหน้าเสาธง

  - ช่วยครูคุมนักเรียนและเข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
- ควบคุมเด็กแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเที่ยง   
- ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน
- ช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน